מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות הפרטיות של קבוצת קרגו אמרפורד

 1. מטרת מסמך זה היא לפרט את המדיניות של קבוצת קרגו אמרפורד ("הקבוצה") לגבי היבטים שונים של הגנה על מידע אישי בו משתמשת הקבוצה; וזאת בהתאם לדיני הגנת הפרטיות של מידע אישי בישראל, לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 ותקנות הגנת הפרטיות, תשע"ז – 2017.
 2. המשרדים הראשיים של הקבוצה נמצאים ברח' צלע ההר 43, מודיעין, ישראל.  לכל שאלה או פניה בקשר מדיניות הפרטיות של הקבוצה, ניתן לפנות לכתובת המייל privacy@cargo-amerford.co.il.
 3. מסמך זה נכתב בלשון זכר, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

כיצד אנחנו משתמשים במידע האישי אודותך?

 1. הקבוצה משתמשת במידע אישי של לקוחות, ספקים, מזמיני שירות ואחרים ("נושאי מידע של קרגו אמרפורד", או "נושאי המידע"), אם וככל שמועבר לה מידע אישי כזה, אך ורק כדי לבצע פעולות עסקיות שוטפות ולספק את שירותי הקבוצה באופן מיטבי.
 2. לעתים, הקבוצה תשתמש בנתוני תקשורת של נושאי המידע לצורך דיוור ישיר של תכנים שרלוונטיים לשירותים או לשיפור השירותים של הקבוצה, והכל בהתאם לדין החל, לרבות מתן אפשרות לנושא המידע להסיר את עצמו מרשימת הדיוור הישר של הקבוצה. 

מסירת המידע האישי לצדדים שלישיים

 1. המידע האישי יכול שיימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות. העברת מידע אישי המועבר לצדדים שלישיים כולל מידע אישי רלוונטי למתן השירות של הצד השלישי בלבד, אינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע, וההעברה מתבצעת באופן מידתי ולגיטימי במסגרת מטרות אלה. הקבוצה רשאית להעביר את המידע האישי, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים בכפוף לדין ובהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים, או לסוגי הגופים המפורטים להלן, ככל הנדרש במסגרת מתן השירותים של הקבוצה:
 • 1. רשויות ציבוריות רלוונטיות (כגון ומבלי למעט: המכס, רשות המיסים, משרד הבריאות, מכון התקנים, ואח');
 • 2. ספקים של שירותי הובלה, לוגיסטיקה ושירותים נוספים שרלוונטיים להשלמת השירותים שהקבוצה מספקת;
 • 3. תאגידים בקבוצת קרגו אמרפורד – חברות בת, חברות אם, חברות אחיות ,חברות נכדות ותאגידים קשורים אחרים;
 • 4. אם יתקבל צו שיפוטי או הוראה שלטונית אחרת, המורה למסור מידע אישי אודותיך לאותו המוסד השלטוני או לצד שלישי אחר;
 • 5. בכל מקרה של מחלוקת, דרישה, תביעה או הליך משפטי אחר בינך לבין הקבוצה;
 • 6. אם הקבוצה תסבור שמסירת המידע האישי נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך ו/או לרכושך, או לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי, ו/או כדי למנוע נזק ו/או לצמצם נזק לקבוצה, כולה או חלקה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
 • 7. צדדים שלישיים אשר מעניקים לקבוצה שירותים שונים ובין היתר, שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, עורכי דין, רואי חשבון, יועצי ביטוח או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים, וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לקבוצה שירותים בקשר עם פעילותה השוטפת;
 • 8. העברת המידע האישי אגב העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של הקבוצה ו/או נכסיה ו/או פעילותה העסקית ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג הקבוצה ו/או פעילותה (כולה או חלקה) עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בקבוצה.
 1. יודגש כי כל מסירה של מידע אישי לצדדים שלישיים מצד הקבוצה תבוצע בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. 

הזכות לעיין במידע האישי שלך

 1. בהתאם לדיני הגנת הפרטיות בישראל, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות מכוח חוק זה, כל נושא מידע זכאי לעיין במידע אישי המוחזק במאגר מידע על ידי הקבוצה.
 2. נושא מידע שעיין במידע אישי שלו, ומצא כי המידע האישי שלו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לקבוצה ולבקש לתקן את המידע.
 3. בקשות בנושא הזכות לעיין במידע אישי של נושא מידע תוגשנה לכתובת המייל privacy@cargo-amerford.co.il, יחד עם העתק נאמן למקור של מסמך שמזהה את נושא המידע באופן וודאי (תעודת זהות, דרכון וכד').
 4. כל תיקון כאמור שמתבקש, יתבצע בכפוף לדרישות הדין, ולאספקת מידע מספק וראוי מצד נושא המידע לקבוצה.

עוגיות (cookies)

 1. האתר של הקבוצה (https://www.cargo-amerford.co.il/) משתמש או עשוי להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין.
 2. שימוש זה כולל אימות הפרטים האישיים של נושאי מידע שמשתמשים באתר, והתאמת שימוש האתר לצרכיהם ולהעדפות האישיות שלהם, ולצרכי אבטחת מידע שבהפעלת האתר.
 3. יש מקרים שבהם העוגייה נשמרות על גבי המכשיר שלך. אם אינך מעונין לאפשר שמירתן, תוכל להימנע מכך באמצעות שינוי של ההגדרות בדפדפן שלך. לידיעתך, לא ניתן למחוק את כל סוג של עוגיה, ומחיקתן עלולה לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בכל התכונות באתר.

אבטחת מידע והגבלת אחריות

 1. הקבוצה מטמיעה ומיישמת מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת מידע בכלל מערכותיה הממוחשבות, בהתאם לדין.
 2. הקבוצה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין הגנת פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע אישי באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע אישי לקבוצה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, מסירה זאת תהיה בכפוף למודעותו על הסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לקבוצה אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש חושש כי ייתכן שהעברת המידע לקבוצה הועמדה בסכנה מצדו), המשתמש מתבקש לעדכן אותנו במיידי בכתובת המייל privacy@cargo-amerford.co.il.
 3. אתר האינטרנט של הקבוצה יכול ו/או להפנות משתמשים לקישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר הקבוצה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, הקבוצה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי, בגין השימוש באתרים ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ולציית להן.

  הדין החל וסמכות השיפוט

 1. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת פרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון להם, כמו גם השימוש באתר הקבוצה, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה שיתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליה מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

שונות

 1. תקופת ההתיישנות בקשר עם כל טענה שיש או תהיה למשתמש, הקשורה או נובעת מיחסיו עם הקבוצה ו/או בקשר עם השימוש באתר תעמוד על שנה מיום היווצרותה. כל טענה שתיטען בכל מועד המאוחר יותר משנה כאמור, לא תהא בת תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהסכם התיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח, 1958.
 2. נושאי המידע אינם רשאים להסב את זכויותיהם ו/או חובותיהם על פי מדיניות פרטיות זו לצד ג' כלשהו. הקבוצה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לכל צד ג'. זכויותיו של נושא המידע לא תפגענה במקרה כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות של הקבוצה

 1. הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את התנאי של מדיניות הפרטיות שלה.
 2. בכל עת, מדיניות הפרטיות העדכנית והמחייבת תתפרסם באתר של הקבוצה.               

ק\2\53\23

רגע רגע

בדיוק הרתחנו מים

לא תשתה קפה?

דילוג לתוכן